Hidrogeološki radovi

VODOVOD - HIDROGEOLOŠKI RADOVI d.o.o.

REFERENTNA LISTA ZDENACA

2010. – 2019. godine
GODINA RED BR. LOKACIJA GRAĐEVINE INVESTITOR/NARUČITELJ
2010.
1
Novi Čeminac
Belje d.d.
2
Osijek (2 kom)
Poljoprivredni Fakultet
3
Vinogradi - Osijek
Vodovod Osijek d.o.o.
4
Sotin
Zarja, Zagreb
5
Osijek - Kappa
Osijek - Koteks d.d.
6
Garešnica
Komunalac d.o.o. Garešnica
7
Tovarnik
Vodogradnja d.o.o. Osijek
8
Osijek
Osijek - Koteks d.d.
9
Ivanovac (4kom)
Vodovod Osijek d.o.o.
10
Osijek
NK. Grafičar, Osijek
11
Ovčara, Vukovar
Projektgradnja d.o.o. Sl. Brod
12
Tvrđavica, Osijek (2 kom)
Vodovod Osijek d.o.o.
13
Farma Dubrava
Vuković Comp, Osijek
14
B Manastir
Baranjski Vodovod d.o.o.
2011.
1
Sotin
Plodovi ravnice
2
Donji Miholjac
Eurco d.d.
3
Virovitica, Bikana
Virkom d.o.o.
4
Farma Popovac
Belje
5
Ivankovo
Osatina d.o.o.
6
Slatina
Marinada d.o.o.
7
Duboševica
Anabela d.o.o.
8
Rešetari
Psunj d.d.
2012.
1
Strizivojna
Hrast d.o.o.
2
Crpilište Vinogradi
Vodovod Osijek d.o.o.
3
Crpilište Jelas
Vodovod d.o.o. Sl. Brod
4
Brod. Pustara
Belje d.d.
5
Osijek
Benetton d.o.o.
6
Ivankovo
Osatina Grupa d.o.o.
7
Crpilište Vinogradi
Geoistraživanje d.o.o.
8
Otok
Hrvatske Šume
9
Lužani
Žito d.o.o.
10
Slatina
Komrad d.o.o.
11
Županja
Sladorana d.d. Županja
12
Virovitica
Virkom d.o.o. Virovitica
13
Đakovo
Đakovački Vodovod d.o.o.
2013.
1
Crpilište Dalj
Čvorkovac d.o.o. Dalj
2
Crpilište Bikana
Virkom d.o.o. Virovitica
3
Beketinci
Unija Nova d.o.o.
4
Županja
Sladorana d.d. Županja
5
Crpilište Velimirovac (2 kom)
Vodotehnika d.d. Zagreb
6
Farma Mitrovac
Belje d.d Darda
7
Most preko Drave, Koridor Vc (12 kom)
Viadukt d.o.o. Zagreb
8
Crpilište Vinogradi, Osijek (2 zdenca, 9 piezometara)
Vodovod - Osijek d.o.o.
2014.
1
Krapina (2 kom)
KTC Grupa
2
Osijek (Bikara)(3 kom)
Grad Osijek
3
Vukovar
GT Izolirka d.o.o.
4
Slavonski Brod - Jelas (2 kom)
Vodovod d.o.o. Sl. Brod
5
Veliki Građevac
Vodovod d.o.o. Veliki Građevac
6
Jaruge (CS Biđ Bosut)(4 kom)
Eurco d.d.
7
Donji Miholjac, obilaznica
Osijek Koteks d.d.
8
BPP Ovčara, Vukovar
Projektgradnja d.o.o.
2015.
1
Slavnoski Brod - Jelas
Vodovod d.o.o. Sl. Brod
2
Farma Berak, Semeljci
Žito d.o.o.
3
BPP Vinka, Vinkovci
Projektgradnja d.o.o.
4
Garešnica
Voda d.o.o. Garešnica
5
Osijek (Čepin)
Prosciutto pannonico d.o.o.
6
Osijek (Čepin)
Salami Aurea d.o.o.
7
Osijek (Čepin)
Copadio d.o.o.
8
Veliki Zdenci
Bjelovarsko-bilogorske vode d.o.o.
9
Staklenik Slašćak, Viškovci
Orbis Projekt d.o.o.
10
Crpilište Trslana, Đakovo
Đakovački vodovod d.o.o.
2016.
1
Osijek (Čepin)
Žito d.o.o.
2
Farma Krnjak, Donji Miholjac
Krnjak d.o.o.
3
Farma Slašćak, Viškovci
Osatina grupa d.o.o.
4
Farma Krndija
Žito d.o.o.
5
Beli Manastir, Tvornicca mliječnih proizvoda
Belje d.d.
6
Privlaka, "Topolik"
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.
7
Virovitica "Bikana"
Virkom d.o.o.
8
Vodocrpilište Garešnica
Voda d.o.o. Garešnica
9
Vodocrpilište Donji Miholjac
Komunalno gospodarstvo Park d.o.o.
10
Vodocrpilište Đurđenovac
Vodotehnika d.d.
11
Crpilište Vinogradi
Vodovod - Osijek d.o.o.
12
Đakovo
Đakovo Hrast d.o.o.
2017.
1
Stari Jankovci - Vodocrpilište "Veliki Raj"
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.
2
Donji Miholjac - farma Krnjak
Krnjak d.o.o.
3
Slavonski Brod
Hlad usluge d.o.o.
4
Farma Slašćak, Viškovci
Žito d.o.o.
5
Farma Slašćak, Viškovci
Osatina grupa d.o.o.
6
Lapovci - Trnava
Bovis d.o.o.
7
Đurđevac - voćnjak
Osatina grupa d.o.o.
8
Borovo - farma Vigor
Vigor d.o.o.
2018.
1
Stari Seleš
West d.o.o.
2
Rakitovica
OPG Marin Bešlić
3
Vodocrpilište "Delovi"
Vodne usluge d.o.o.
4
Mljekara Meggle Osijek
Meggle Hrvatska d.o.o.
5
Vodocrpilište "Bikana" Virovitica
Virkom d.o.o.
6
Tovarnik
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.
7
Đurđevac - voćnjak
Osatina grupa d.o.o.
8
Lapovci - Trnava
Vego plantis d.o.o.
9
Šapatinovci
OPG Marin Bešlić
10
Vodocrpilište "Ivščak" Koprivnica
Koprivničke vode d.o.o.
11
"Đolta" Virovitica
Vodotehnika d.d.
12
Orolik
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.
2019.
1
Crpilište "Vinogradi" Osijek
Vodovod - Osijek d.o.o.
2
Brođanci
PPK Valpovo d.o.o.
3
Gradište, Županja
Energogradnja d.o.o.
4
Grabovac
Općina Čeminac
5
Velika Kopanica
Granolio d.d.
6
Donji Miholjac
OPG Marin Bešlić
7
Vuka
Zuber d.o.o.
8
Donji Miholjac
Kanaan d.o.o.
9
Jastrebarsko
3 M d.o.o.
10
Garešnica
VODA d.o.o. Garešnica
11
Šapatinovci
OPG Marin Bešlić
12
Antunovac
Farma muznih krava Orlovnjak d.o.o.
13
Tovarnik
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.
14
Klisa
Novi agrar d.o.o.
15
Borovik
Zuber d.o.o.
16
Bokšić Lug
OPG Marin Bešlić
17
Beli Manastir
Hrvatske vode

REFERENTNA LISTA MONITORING

2010. – 2020. godine
INVESTITOR/NARUČITELJ LOKACIJA GRAĐEVINE RED BR. DATUM
VODOVOD - OSIJEK d.o.o.
Monitoring zona sanitarne zaštite na Crpilištu “Vinogradi”
1
01.07.2012. - 30.06.2013
2
01.07.2013. - 30.06.2014
3
01.07.2014. - 31.12.2014.
4
01.01.2015. - 31.12.2015.
5
01.01.2016. - 31.12.2016.
6
01.01.2017. - 31.12.2017.
7
01.01.2018. - 31.12.2018.
Monitoring podzemnih voda za 2019.g. na lokacijama crpilišta Vinogradi i Dalj
8
01.01.2019. - 31.12.2019.
HRVATSKE CESTE d.o.o.
Monitoring zona sanitarne zaštite na državnoj cesti D2, južna obilaznica grada Osijeka
1
01.01.2010. - 31.12.2013.
2
01.01.2015. - 31.12.2016.
3
01.01.2017. - 31.12.2018.
Monitoring utjecaja koridora Vc na crpilištu "Vinogradi"
4
20.-godišnji Ugovor između Vodovod Osijek i HAC d.o.o. Broj: 45212-400-1572/07; Ev.broj: IP- 150.11R03- 022/07; potpisan 19.04.2007. (preuzeta obveza od Vodovod -Osijek d.o.o. s trajanjem do 2027.g.)
UNIKOM d.o.o.
Monitoring i uzorkovanje iz piezometara na odlagalištu otpada "Lončarica" kod Osijek
1
01.01.2017. - 31.12.2017.
2
01.01.2018. - 31.12.2018.
CESTING d.o.o.
Monitoring podzemnih voda, državna cesta DC2 (obilaznica grada Osijeka , dionica : čvorište Koridor Vc - čvorište Tenjska)
1
01.01.2019. - 31.12.2019.
INSTITUT IGH d.d.
Monitoring utjecaja autoceste A5 Beli Manastir - Osijek na površinske i podzemne vode crpilišta Livade
1
izgradnja + godinu dana nakon izgradnje

REFERENTNA LISTA IZVEDENIH PIEZOMETARA PREKO 80m

2013. – 2020. godine
GOD. RED BR. LOKACIJA GRAĐEVINE INVESTITOR/NARUČITELJ VRIJEDNOST
2013.
1
Crpilište Vinogradi
Vodovod - Osijek d.o.o.
2,800,000.00
2014.
2
Donji Miholjac
Osijek Koteks d.d.
200,000.00
2017.
3
Crpilište Vinogradi
Vodovod - Osijek d.o.o.
375,800.00
2018.
4
Tovarnik, "Banovina"
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.
597,300.00
2019.
5
Tovarnik, "Sajmište"
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.
638,200.00
6
Tovarnik - crpilište
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.
638,200.00
2020.
7
Stari Mikanovci
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.
134,950.00